Имовина фонда


Имовина Резервног фонда може бити у облику:

  • Акција,
  • Дужничких хартија од вриједности,
  • Удјела или акција у инвестиционим фондовима,
  • Инструмената тржишта новца,
  • Депозита код банака,
  • Терминских и опцијских и других финансијских деривата, и
  • Угoвoрнoг суфинaнсирaњa прojeкaтa или других финaнсиjских спoрaзумa рaди пoдjeлe ризикa улaгaњa у Бoсни и Хeрцeгoвини, сa мeђунaрoдним финaнсиjским oргaнизaциjaмa и мултилaтeрaлним рaзвojним бaнкaмa (зajeдничкa улaгaњa).

Са почетком оснивања на дан 31.05.2010. године имовина Резервног фонда распоређена је 88,13% у акцијама и 11,87% у некорпоратизованим предузећима. Вриједност имовине у моменту оснивања процијењена је на износ од 274.812.575,00 КМ. Након започетог процеса реструктуирања портфеља током 2011. године, имовина ПРЕФ-а је на дан 31.12.2011. године била уложена са 81,42% у акцијама, 12,26% у удјелима у некорпоратизованим предузећима и 7,42% у обвезницама, депозитима, готовини и потраживањима. Три године послије, на дан 31.12.2014. године, учешће обвезница, депозита и готовине у портфељу је износило 23,17%, да би на крају 2018. године у структури портфеља заузимало учешће од 41,24%, што износи 91 милион КМ.

Традиционално пензиони фондови су конзервативни инвеститори који преферирају сигурност улагања. Дугорочни циљ Резервног фонда је остварити структуру портфеља у којем ће доминанто учешће имати дужничке хартије од вриједности, инструменти тржишта новца и депозити банака.

Резервни фонд према важећим законским рјешењима не може давати кредите и зајмове.


NAV

-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba