Управа


-
-
-

 

Надзорни одбор је у складу са Законом о Пензијском резервном фонду Републике Српске, а након спроведеног јавног конкурса на сједници одржаној 02.09.2010. године именовао директора Друштва. Након спроведеног јавног конкурса на сједници одржаној 23.11.2010. су именована два извршна директора, чиме је завршено именовање Управе Друштва. 

Надзорни одбор Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске, након спроведеног јавног конкурса, на својој сједници одржаној 27.08.2015. године именовао је чланове Управе Друштва на мандатни период од пет година, почевши од 02.09.2015. године. Тиме је и други мандат повјерен истим члановима Управе.

Након прихватања захтјева за споразумни прекид радног односа Гордане Дробњак 19.6.2017. године, те након спроведеног јавног конкурса, Надзорни одбор је 9.8.2017. године именовао Љиљану Амиџић-Глигорић за извршног директора за рачуноводство, опште послове и развој. 

На сједници Надзорног одбора Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске, 03.07.2018. године, директор Друштва, Дарко Лакић, је поднио оставку на функцију директора и затражио споразумни раскид уговора о раду. Надзорни одбор Друштва за управљање ПРЕФ-ом, је једногласно донио одлуку да за вршиоца дужности директора Друштва се именује досадашњи члан Надзорног одбора Милош Грујић, магистар економских наука из Бања Луке. Примопредаја дужности је извршена 13.07.2018. године. Нaдзoрни oдбoр Друштвa зa упрaвљaњe Пeнзиjским рeзeрвним фoндoм Рeпубликe Српскe 18. oктoбрa je jeднoглaснo донио oдлуку дa зa дирeктoрa Друштвa имeнуje Mилoшa Груjићa. У Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe брoj 25/98 oд 22.10.2018. oбjaвљeнo je рjeшeњe o имeнoвaњу кoje je ступилo нa снaгу 23. oктoбрa 2018. гoдинe.

  1. Милош Грујић, директор,
  2. Љиљана Амиџић-Глигорић, извршни директор,
  3. Саша Стевановић, извршни директор.

 


NAV

-

Контакт


Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Бана Милосављевића 8
78000 Бања Лука

Телефон: 051-228-480

Fax: 051-228-488

E-mail: info@pref.rs.ba